policy för kameraövervakning

Kameraövervakning på IFU Arena

Bakgrund

Till följd av intrång och skadegörelse har IFU Arena beslutat att installera utrustning för kameraövervakning. Användandet av kameraövervakning syftar till att förebygga och motverka brott genom att fungera avskräckande samt att komplettera redan existerande låssystem till fastigheten och därmed öka säkerheten.
Styrelsen har gjort bedömningen att det motiverar användandet av kameraövervakning. Åtgärden möjliggör att IFU Arena fortsätter vara en öppen arena samtidigt som säkerhet och trygghet behålls.

Vad säger lagen?

I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom även en ny svensk lag för kameraövervakning 2018, den nya Kamerabevakningslagen. Många slipper nu att ansöka om tillstånd för att kameraövervaka, men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kameraövervakning. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det. Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

Rättslig grund

En intresseavvägning har gjorts avseende besökares och personals behov av personlig integritet mot behovet av att förebygga och utreda brott i arenan. Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att arenan behöver övervakas i syfte att avskräcka och förhindra brott. Åtgärden bedöms som nödvändig och proportionell. Styrelsens bedömning är att nyttan med kamerasystem i berörda utrymmen överstiger inskränkningen beträffande besökarnas och personalens integritet.

IFU Arenas kameraövervakningssystem

Inspelat material skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder, lagras lokalt i företagets lokaler och raderas automatiskt efter en tid (f.n. 30 dagar). I samband med att kamerasystemet installerades genomfördes skyltning som informerar om kameraövervakning i arenan.
Ett antal kameror visar även bilden live i vårt Servicecenter för att ge personalen en överblick av arenans utrymmen.

Tillgång till och användning av inspelat material

Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial. Inspelat material kommer enbart att användas om det har begåtts ett brott i eller i anslutning till arenan och detta brott har polisanmälts till polismyndigheten. Om så sker har styrelsen rätt att överlämna inspelningsmaterialet till polismyndigheten. Det är enbart VD samt av ordföranden utsedd person i styrelsen som har rätt att hantera det inspelade materialet. VD får i samband med brottsmisstanke gå igenom inspelat material, om nödvändigt anmäla brott till polisen, samt i anslutning därtill lämna ut inspelat material.

Övrigt

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra denna policy när så bedöms nödvändigt.

KONFERENSRUM 1

Vårt största rum vetter mot innergården och har naturligt dagsljus längs hela långsidan.
Max 34 personer i skolsittning / 50 personer i biosittning
Projektor och duk
Dator
3st myggor (headset) och mixer
Interaktiva högtalare
Anslutningskablar som passar både gamla och nya Mac och PC
Mobila ståbord och skrivbord för föreläsare
Anteckningsmaterial som block och pennor
Blädderblock / Whiteboard
Trådlöst wi-fi